ตัดแต้มใบขับขี่ คะแนนหมด พักใบอนุญาต 90 วัน

ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป กรมขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเริ่มใช้ระบบตัดแต้ม หรือ ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ซึ่งกำหนดไว้ใน “ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ออกตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 142/1 ซึ่งเป็นมาตรการเสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายตามปกติ

หลักเกณฑ์การตัดคะแนน

1. กลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ จะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันที โดยความผิดในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  •  ตัด 1 คะแนน  เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 
  •  ตัด 2 คะแนน  เช่น  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง) 
  •  ตัด 3 คะแนน  เช่น ขับรถชนแล้วหนี
  •  ตัด 4 คะแนน  เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด

2. กลุ่มความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง จำนวน 42 ฐานความผิด ตามบัญชีท้ายระเบียบ ความผิดกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง จอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

  • กรณีถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกสั่งพักใบอนุญาต 90 วัน 
  • หากถูกพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า 2 ครั้ง ภายใน 3 ปี (นับจากวันที่ถูกตัดคะแนนครั้งแรก) จะถูกพักใช้ใบอนุญาต 180 วัน
  • กรณีทำผิดร้ายแรง หรือการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เป็นภัยสังคม หรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมาก จะถูกพักใช้ใบอนุญาต และถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 ในครั้งเดียว

หลักเกณฑ์การคืนคะแนน

  • เข้ารับการอบรมหลักสูตร 2 ชม. และทดสอบผ่านการอบรมจะได้รับคะแนนคืน 50 คะแนน (คะแนนรวมกันกับที่คงเหลืออยู่ต้องไม่เกิน 100 คะแนน)
  • เข้ารับการอบรมหลักสูตร 4 ชม. และทดสอบผ่านการอบรมจะได้รับคะแนนคืน 100 คะแนน (คะแนนรวมกันกับที่คงเหลืออยู่ต้องไม่เกิน 100 คะแนน)

ทั้งนี้การขอเข้าอบรมทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น หากอบรมแล้วสอบไม่ผ่าน สามารถทดสอบใหม่ได้อีก 3 ครั้ง ภายใน 7 วัน และหากไม่ถูกตัดคะแนนอีกภายในเวลา 3 ปี จะได้รับคะแนนคืนกลับมาเป็น 100 คะแนนเช่นเดิม

เฮลลิออท ช่วยอะไรคุณได้บ้าง?

Dinoculars 2.0 Update

อัพเดทใหม่ล่าสุด แอปพลิเคชั่นไดโนคูลาร์ ติดตามยานพาหนะ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มใหม่ ฟีทเจอร์ ดูประวัติย้อนหลัง และสร้างรายงานที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

อ่านต่อ »

เคล็บลับ ขับรถปลอดภัยช่วงหน้าฝน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ การเดินทางโดยยานพาหนะบนท้องถนนในช่วงนี้จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นจากปกติ เนื่องจากสภาพถนนลื่นเปียกจากฝนตก อาจทำให้เกิดอันตรายจากการลื่นไถล วัตถุหรือขยะที่มีพื้นผิวลื่นบนพื้นถนน แสงสะท้อนจากท้องถนน รวมถึงน้ำท่วมขังที่มองไม่เห็นระดับความลึก และทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจากสภาพอากาศฝนตกหนัก

อ่านต่อ »

เช็คด่วน! ความเร็วเท่าไหร่ถึงไม่โดนปรับ

สำหรับธุรกิจที่มีพนักงานขับรถจำนวนมาก การควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ การติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน

อ่านต่อ »
Scroll to Top